ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាប្រកាសរើសមន្រ្តីកិច្ចសន្យាចំនួន០៣នាក់

ក្រសួងអបរំយុវជន និងកីឡាបានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីកិច្ចសន្យាចំនួន០៣រូបដើម្បីបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូម​មើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន១៧នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានធ្វើការជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ចំនួន១៧នាក់ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន១៧នាក់”

ផែនការក្របខណ្ឌគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

តាមរយៈលិខិតលេខ​៥៧៤៥ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងមុខងារសារធារណៈបានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់ផែនការក្របខណ្ឌជូនគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ដោយខ្លឹមសារលិខិតបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមផ្តលជាគោលគារណ៍ជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មីមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ចំនួន​៦២១៤កន្លែង មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន១៩១៣៧នាក់ និងគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន៩៨៩៦នាក់ គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ពីរពេល ចំនួន១១៦៧១នាក់ គ្រូបង្រៀនថ្នាក់គួប២ ចំនួន២៥៩៨នាក់ គ្រូបង្រៀនថ្នាក់គួប៣ ចំនួន១២០នាក់ គ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ចំនួន២៤៧២នាក់ និងគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាខ្មែរឥស្លាម ចំនួន១៧៨នាក់ ដើម្បីផ្តល់ជូនក្រសួង ស្ថាប័នទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “ផែនការក្របខណ្ឌគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០”

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាសរើសមន្រ្តីកិច្ចសន្យាចំនួន៦៥នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ២៦៦៣២ អពដ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើការជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន៦៥នាក់ សម្រាប់បម្រើការងារ​នៅក្រុមការងារអង្កេតអចលនទ្រព្យ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។ ការបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ នៅថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាសរើសមន្រ្តីកិច្ចសន្យាចំនួន៦៥នាក់”

អង្គភាពទម្រួតបទបញ្ជា ប្រកាសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន១០០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹង​ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គភាពទម្រួតបទបញ្ជាបានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់ សិស្ស​និស្សិត ដែលមានបំណងប្រឡងចូលបម្រើការងារជាមន្រ្តីនគរបាលជាតិ នៃអង្គភាពទម្រួតបទបញ្ជាអំពីការជ្រើសរើស​មន្ត្រីនគរបាលថ្មីចំនួន១០០នាក់។

Continue reading “អង្គភាពទម្រួតបទបញ្ជា ប្រកាសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន១០០នាក់”

ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ប្រកាសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន៥០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានធ្វើការជូន​ដំណឹងដល់សិស្ស និស្សិត ស្តីពីការប្រលងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី​ចំនួន៥០នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ប្រកាសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន៥០នាក់”

ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី ចំនួន៧០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពីកាប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន៧០នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី ចំនួន៧០នាក់”

ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀង ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីមួយចំនួន

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀង​បានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់សិស្ស និស្សិត ដែលចង់ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិ របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាល​ខេត្តស្វាយរៀង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ សូមទៅទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងារជ្រើសរើស របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត​នៅការិយាល័យបុគ្គលិក។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗទៀតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀង ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីមួយចំនួន”

ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាម ​ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន១០០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាម​បានធ្វើការជូន​ដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន១០០នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាម ​ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន១០០នាក់”

ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាប​ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគបាលថ្មីមួយចំនួន

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាប​បានធ្វើការជូនដំណឹង​ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីមួយចំនួន។​សូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖